Algemene voorwaarden en Behandel-richtlijnen Centrum Homeopathie Detox Coachingn conform AVG

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Centrum Homeopathie Detox Coaching van Frans van Rooyen en partners richt zich op consulten homeopathie, electroacupunctuur en bioresonantie, voeding en life-style advies, iriscopie, cursussen, chakra focus, innerlijk eindwerk,  coaching en workshops binnen het werkveld van gezondheid en persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Praktijk Homeopathie Detox Coaching is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer:

KVK 01125760

 • 000003226441
 • Wijbrand de Geeststraat 36
 • 8921AM
 • Leeuwarden

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze Centrum Homeopathie Detox Coaching  (HDC), geregistreerd bij het het RBCZ onder nummer 170377R en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten.

Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Centrum Homeopathie Detox Coaching  Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden bevestigd  door opdrachtnemer bij het verzenden van de contactgegevens  via de website www.homeopathie-detox-coaching.nl voor het eerste consult.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden. En nieuwsbriefmailing.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | CAT reglement

 1. Opdrachtgever is op de hoogte van de door opdrachtnemer gebruikte behandelvorm(en) en van het behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is.)
 2. Opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever door te verwijzen naar een collega homeopaat, coach of electro-acupuncturist of arts indien het coachtraject niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 3. Indien het behandel- cq coachingstraject wordt beëindigd door de opdrachtgever en dit gebeurt tegen het advies van de behandelaar van Centrum Homeopathie Detox Coaching in; de opdrachtgever dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop opdrachtgever erkent het behandel- cq coachingstraject zonder goedkeuring van de deze therapeut te beëindigen.
 4. Het behandel- cq coachingstraject door de CAT-therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.
 5. De opdrachtgever op de hoogte is van het feit dat HDC een klantendossier bijhoudt.
 6. De HDC therapeut dit klantendossier behandelt overeenkomstig met de Nederlandse privacy regeling en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur.
 7. De opdrachtgever een kopie kan vragen van dit klantendossier dat op opdrachtgever van betrekking is.
 8. De opdrachtgever vernietiging van het klantendossier dat op opdrachtgever van toepassing is kan eisen en de HDC therapeut wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere opdrachtgever in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

Artikel 6 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord aangedikte contactgegevens door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d. IN het geval van cursussen of seminars.

  6. De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

Artikel 7 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. Betaling vindt plaats contant, door directe overboeking via bankapp, via de wegschop als het om cursussen gaat. In uitzonderingsgevallen is betaling achteraf via overboeking mogelijk, in onderling over tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt een declaratienota van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden zoals bovenstaand of als overeengekomen, door overmaking van IBAN NL43INGB0003730254 ten name van FLAJ van Rooyen te Leeuwarden. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum bij een coachingstraject.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk of per mail kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 8 | Duur en beëindiging

 1. De duur van het behandel- cq coachingstrajectzoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. Beëindiging van het behandel- cq coachingstraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 9 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. Bij aanvang van de cursus en/of workshops, ook seminar dient de betaling op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.

Artikel 9.1 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer bij cursussen en workshops, als volgt:

 1. Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
 2. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

Artikel 9.2 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om consulten, cursussen, coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 10 | Het verzetten van afspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 11 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een cursus, consult, training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 6. HDC en haar therapeut)-en verwachten dat client voor ernstige klachten en levensbedreigende situaties een arts of medisch specialist heeft geraadpleegd alvorens te kiezen voor een behandeling door HDC. De keuze voor behandelingen en gebruik van homeopatische middelen, vitaminen en mineralen geadviseerd door HDC is een vrijwillige keuze van de patient/ opdrachtgever. HDC overlegt graag met de huisarts en stuurt de huisarts graag een kort verslag van de behandeling, tenzij opdrachtgever dit uitdrukkelijk verbiedt.

Artikel 13 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. De opdrachtgever op de hoogte is van de klachtenprocedure en kan zich voor klachten wenden tot de NVKH klachtenfunctionaris. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Registratie en Erkenning

Voor jou als patiënt is het volgende van belang om te weten over de behandelaar

- Tuchtrecht en klachtenregeling.

Als je een klacht over mij hebt , over de behandeling of de bejegening, neem dan svp contact met mij op. Ik krijg graag feedback en ik leer graag wat ik beter kan doen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan zijn er de volgende wegen:

De overheid probeert via de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg klachtenafhandeling van patiënten in de zorg te reguleren. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze bij verschillende instanties worden ingediend.

Klacht via klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie

Cliënten/patiënten kunnen vanaf 1 januari 2017 met hun klachten terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. In ons geval is dat Ineke Renkema. Zij zal als klachtenfunctionaris het gesprek tussen patiënt en homeopaat tot stand brengen om samen te bekijken in hoeverre de klacht onderling opgelost kan worden. Deze klachtenfunctionaris adviseert de cliënt bij het formuleren en indienen van een klacht. De klacht moet binnen zes weken zijn afgehandeld, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging van vier weken.

Klacht via Geschillencommissie

Indien er onoverbrugbare verschillen van inzicht zijn, kan de patiënt de klacht verder formaliseren door een rechtszaak aan te spannen of een klacht tegen de behandelaar in te dienen bij een onafhankelijke geschillencommissie. Wij zijn vanuit de NVKH aangesloten bij Quasir. Voor meer informatie zie Quasir en de stichting Zorggeschil.

Voor meer informatie ten aanzien van de Wkkgz, zie: rijksoverheid.nl


Klacht via de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen(beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Bij studenten betreft het naast de RBCZ/TCZ beroepscode ook het reglement van de opleiding.

- Opleiding. Ik ben in 1990 afgestudeerd in de vakken Voeding, Homeopathie, Acupunctuur, Iriscopie, Kruidengeneeskunde  aan de Academie voor Natuurgeneeswijzen in Hilversum, een vierjarige dagopleiding. Daarna volgde ik vele opleidingen en nascholingen mbt. Coachen homeopathie, electro-acupunctuur, Chakra balans

- Medische basiskennis. Tijdens mijn opleiding kreeg ik meer dan 300 uur medische basiskennis. In 2016 behaalde ik de door verzekeraars verplichte Medische Basiskennis nascholing.

- Registratie. Ik ben aangesloten bij het RBCZ. Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor therapeuten, homeopaten ed. Door deze registratie vergoeden veel aanvullende verzekeringen mijn consulten. Ik heb RBCZ nr 170377 R

- ABG code. Iedere borgverlener heeft een door de overheid geregelde ABG behandelcode, als persoon, in mijn geval 90022658 en een AGB code voor de praktijk. In mijn geval 90001746

- Lidmaatschap beroepsorganisatie. Ik ben lid en medeoprichter van de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten) lid nr 0461. De NVKH eist een gedegen vooropleiding, stelt nascholingseisen, hanteert een klacht- en tuchtrecht, is een gesprekspartner voor veel organisaties met homeopathie in Nederland.

Deze voorwaarden zijn opgesteld volgens d de wettelijke verplichtingen aangaande AVG van 25 mei 2018. Voor aanvang van de diensten  aan de opdrachtgever inzichtelijk via de website www.homeopathie-detox-coaching.nl en vormen een onderdeel van de overeenkomst.

Leeuwarden 30 juli 2019